Vad har svenskarna och de nordiska länderna för
speciell roll för jordens upplysning?

Venustransiten och the Oneness Celebration närmar sig. Det kan då vara dags att återigen diskutera frågan om Sverige och de nordiska länderna har en speciell roll för jordens upplysning och i så fall varför. Detta var just temat för min första bok Maya-hypotesen (1994), som hade underrubriken Svenskarnas roll för Gaias födelse år 2012. Boken är idag slutsåld, men kan laddas ner gratis från nätet på hemsidan www.OnenessCelebration.com. Den skrevs dock mest utifrån en intuitiv känsla av Venustransiterna innan jag hade påbörjat de systematiska studierna av Maya-kalendern. Denna artikel syftar därför till en uppdatering på vissa punkter.

Jag vill först poängtera att när jag talar om svenskarna så syftar jag inte på någon ras utan helt enkelt på de människor som bor i landet Sverige. Detta eftersom det är det geografiska läget i förhållande till Världsträdet (se nedan), som ger olika folk deras olika roller. Självklart blir påverkan av ett läge mer markant ju längre man bott på det och ju längre man har fördjupat sig i de olika traditioner som landet i fråga är bärare av. Det förtjänar att påpekas att våra närmaste grannländer har roller som är likartade våra. Svenskarna är nog ändå ett litet speciellt folk – medan man i vissa sammanhang gärna bröstar sig som världsbäst saknar man självförtroende när det gäller den roll som det är meningen att man skall ha för jordens andliga utveckling.. Även om en del basunerar ut att ljuset skall komma från norr så är det inte så många som verkar ha fattat att det i så fall är genom dem själva som detta skall förmedlas.

The Oneness Celebration och Venustransiten den 6-8e juni är just ett sådant tillfälle då det är möjligt för svenskarna att spela en roll i det större sammanhanget om man faktiskt väljer att göra det och inte väntar på andra. Det är för detta på sin plats att först diskutera vad som gör Sveriges och de skandinaviska ländernas plats på jordklotet speciell. För att kunna göra detta bör vi först se vad den kosmiska planen, dvs. Maya-kalendern, har att säga om saken. Hur driver den kosmiska tidsplanens olika energier utvecklingen framåt på jorden och vart syftar den? En central roll för detta spelas av Världsträdet, det kors som bildas över planeten med centrum i dagens Gabon i Afrika. Den ena armen i detta kors sammanfaller med ekvatorn och den andra med longituden 12,5° Ost. Den senare longituden går upp genom Europa, ungefär genom städerna Rom, Berlin och Köpenhamn. Även om vi ännu inte vet exakt så går det upp ungefär via Ven, Varberg, Kinna, Mellerud och Arvika. Det här är den viktigaste linjen på vår planet eftersom det skiljer det västra och östra halvklotet från varandra. Utifrån denna linje har många nya idéer gått ut över jorden. Förklaringen till att centrum för de kolonialvälden som på gott och ont tjänat till att föra samman alla människor på jorden har legat i Västeuropa har varit just denna linje. De kosmiska Yin/Yang-polariteterna har introducerats på jorden just efter denna linje, som skickat ut pulser från Västeuropa över planeten. Resultatet har blivit att under vissa av Maya-kalenderns energier har här uppstått en speciell kreativitet, som på ett viktigt sätt bidragit till att forma jordens historia.

Sverige, Danmark och Norge (liksom naturligtvis också Tyskland och Italien) ligger alla efter denna linje och det är lätt att i Mayakalendern se hur dessa länders historia och roller på ett avgörande sätt har påverkats av denna linje. Att Världsträdets stam går här är också förklaringen till varför gränsen mellan Danmark-Norge och Sverige-Finland till slut kom att gå där den nu går. Medan Danmark och Norge nästan helt ligger på det västra halvklotet så ligger Sverige och Finland nästan helt på det östra och det råder ingen tvekan om att detta har präglat mentaliteterna i de respektive länderna. Eftersom de västra och östra halvkloten på jorden återspeglar sig i den vänstra och högra halvorna i våra hjärnor så präglas mentaliteterna hos de mänskliga individerna av var de bor just i förhållande till Världsträdet.

Jorden är med andra ord en Global Hjärna med två halvklot och nästa fråga som det är värt att titta på är varför ljuset eventuellt skulle komma från Norr och inte längre söderut på linjen. De skandinaviska länderna är ju inte ensamma om att vara belägna efter Världsträdets stam utan det som placerar oss på en speciell plats på jorden är vårt nordliga läge. Även om det inte är möjligt att diskutera detta i detalj här så har de nordiska ländernas roll att göra med att de jordiska och galaktiska Världsträden står i resonans med varandra. Eftersom solsystemets position i förhållande till det galaktiska Världsträdet svarar mot en speciell punkt uppe i Skandinavien på det jordiska Världsträdet så uppstår en form av egenresonans just där. Denna punkt skulle man kunna kalla jordens tredje öga därför att man där är speciellt känslig för ljuset i de nya energierna som förmedlas av det galaktiska Världsträdet. Att förstå detta förutsätter nog kunskaper om Maya-kalendern, som de flesta människor tyvärr inte har, men därför missar de kanske också själva syftet med att de bor i Norden.

Var exakt denna punkt ligger är fortfarande en öppen fråga. En del har förlagt den till en ort som heter Ambjörnarp söder om Borås. Transtrand i Västerdalarna är en möjlighet, men också Hessdalen i Norge där många märkliga ljusfenomen under senare år har uppstått. Själva Nidaros-domen i Trondhjem kan också mycket väl vara platsen. Dessa kan också tänkas utgöra en linje av platser i ett globalt chakra-system. Tyvärr har jordstrålningsintresserade människor inte förstått att detta är en avgörande fråga för mänsklighetens framtid och därför inte ägnat den den uppmärksamhet som den förtjänar.

Självklart betyder inte detta speciella läge att de nordiska folken på något sätt skulle vara ”bättre” än andra, men det innebär absolut att vårt läge på jorden gör oss speciellt känsliga för inflödet av nytt ljus (i en andlig mening) i vissa bestämda faser i Maya-kalendern och detta kan man tydligt bevisa. De som bor i denna del av jorden har alltså en möjlighet att bidra till jordens utveckling om de kan förena klarsyn, hjärta och ödmjukhet. Ingenting händer dock av sig självt och ljuset från norr är inte något som man kan sitta och vänta på.

De nya energier som vi påverkas av i denna fas (Undervärld) i Maya-kalendern har jag nyligen beskrivit i två artiklar (The Oneness Celebration of June 6-8, 2004 –The Return of the Energy of Christ and of Quetzalcoatl och (med Anders Bjärstedt) Venustransiten den 8e juni 2004 – Ett Genombrott för en Intuitiv Medvetenhet till Enhet med Alltet) och det finns inte skäl att gå in på dem i detalj också här. De som är seriöst intresserade bör studera Maya-kalendern för att få ett helhetsperspektiv på den kosmiska planen. Man kan med stor rätt säga att de nya energierna kommer från öster och gynnar uttrycken för den östra hemisfären, men saken är den att eftersom de skandinaviska länderna är belägna på gränslinjen för den nya Yin/Yang-polariteten så kommer de att få ett speciellt kreativt uttryck just här. Eller, med andra ord så kommer vissa av dessa energier att få ett tydligt speciellt uttryck just här och sedan spridas över världen. Genom att vi har haft fred under så lång tid i Sverige är det få länder som har ett horn i sidan till oss och vi kan komma att tjäna som en omlagringsstation, eller ett relä, i synnerhet för nya sätt att vara eller tänka som skall förmedlas till det västra halvklotet.

Den roll som Sverige har haft sedan 50-talet som en ledande välfärdsstat byggd på starka företag och avancerad teknologi går dock nu mot sitt slut. Lojaliteten mot det som dessa har stått för minskar. I stället ser vi att allt fler människor går i väggen och blir utbrända. Detta är ett fenomen som visat sig speciellt starkt i just Sverige, och som man spontant skulle kunna se som en enbart negativ yttring av den tidsacceleration som Mayakalendern förutspått. Men det är också ett tecken på att den linjära tidsuppfattningen i just vårt eget land håller på att braka samman och att det snart inte kommer vara möjligt att göra något annat än att leva i nuet. Sådana symtombilder är egentligen symtom på konflikter mellan medvetanden med ursprung i olika Undervärldar och är typiska för tidpunkter då ett nytt sinne håller på att växa sig starkt. Detta nya sinne banar väg för något nytt och idén att vi skall leva livet efter en tidslinje håller på att gå mot sitt slut när vi närmar oss slutpunkten i Mayakalendern år 2011.

På den positiva sidan kan man också peka på strömningar som Mukti och Vedic Art, som har en speciell förankring i Sverige och nog faktiskt har anpassats för det västra halvklotets medvetande just här även om de ursprungliga impulserna kommit från öster. Troligtvis kommer ytterligare sådana fenomen och strömningar med en speciell förankring här att dyka upp och själv vill jag gärna bli uppmärksammad på sådana. Ett liknande fenomen är lösningen av Maya-kalendern som, även om ursprunget finns hos en forntida indiankultur, nu sprids från Sverige över världen. Vad detta innebär är att Sverige har blivit en plats där de forntida Vediska och Maya-kulturernas kosmologier kunnat förenas i en världsbild som är meningsfull för moderna människor. Att det just här skapas en ny syntes av öst och väst inför skapelsens slutfas verkar helt logiskt med tanke på vårt läge mellan det västra och östra halvklotet.

Det är också viktigt att säga att denna roll som ett relä inte är något som kommer att avta med tiden utan att det förhåller sig snarare tvärtom. Under tiden fram till 2012 kommer Sveriges möjliga betydelse som en plats som utsänder viktig information för mänsklighetens Upplysning bara att öka. Det är i alla fall den slutsats man måste dra från Maya-kalendern, och det är viktigt att säga att detta inte bara handlar om spjutspetsfenomen som till exempel mukti-rörelsen. Man kan mycket väl tänka sig att det i Sverige under tiden framöver uppstår ett antal fenomen som inte omedelbart leder till att människor blir upplysta, men ändå mycket väl banar väg för detta och skapar öppningar för kollektiva förändringar i livsstil som underlättar för större grupper att finna en väg till harmonisering under tiden framöver.

Här vill jag nog också säga att det lätt kan uppstå en alltför snäv fixering vid att enskilda individer skall bli upplysta. Självklart är detta önskvärt, men kollektiva förändringar med inriktning på att skapa en harmonisk Global Hjärna är minst lika viktiga. I det stora hela är det idag en mycket liten del av mänskligheten som är redo för en individuell upplysning och för att den gudomliga skapelseprocessen skall kunna förverkliga sitt syfte måste vi också sträva efter att skapa förändringar i människors mentalitet i bred omfattning utan att dessa i sig är likvärdiga med upplysning. Jag vill inte med detta antyda att det skulle finnas en motsättning mellan individers upplysning och den Globala Hjärnans harmonisering. Precis tvärtom, men det är viktigt att inse att om vi helt fokuserar på individuell upplysning kan vi riskera att det blir så få som blivit upplysta innan 2012 att vi i alla händelser inte överlever som art. Dagens upplysningsvåg är med andra ord en del av en kollektiv process, just den gudomliga skapelseprocess som kartlagts av Maya-kalendern och man bör inte missa detta.

The Oneness Celebration 6-8 juni är en händelse – en global meditation, som är en del av just denna kosmiska skapelseprocess. Den vänder sig till alla som vill delta i harmoniseringen av den Globala Hjärnan, skapandet av Gaia harmonica, alldeles oavsett var de befinner sig i sin individuella utveckling, följer för väg, tror på eller hur de ser ut. Detta kommer troligen att bli den största globala meditation någonsin som har skett på jorden. Ändå är det fortfarande en öppen fråga huruvida ljuset kommer att komma från norr. Det går inte att säga om deltagandet kring den punkt i världen som vi kan kalla för dess tredje öga kommer att ha en sådan omfattning och karaktär att människor på andra håll tar intryck och med någon slags trygghet framöver kan ta impulser som de ser komma från detta håll på allvar. Huruvida det blir så beror egentligen på var och en av oss och i vilken mån vi lyckas vidga intresset för deltagande till grupper som kanske inte ens känt till tidigare globala meditationer. Det beror också på i vilken mån vi är förmögna att lägga skiljaktigheter åt sidan för att åstadkomma ett gemensamt fokus på planetens harmonisering. Kan vi förmedla att ett deltagande inte innebär att man behöver ge upp någonting av det man redan har i form av tankar, idéer eller trossystem? För att detta skall lyckas så kommer det att krävas att var och en av oss vågar lite mer när det gäller att sprida budskapet och tar initiativ som underlättar ett deltagande för bredare grupper av människor.

Om ljuset skall komma från norr så har vi faktiskt inte så lång tid på oss. Egentligen om vi skall ha ett enkelt riktmärke så skall mänsklighetens Upplysning och den Globala Hjärnans harmonisering vara förverkligad redan till nästa Venustransit som inträffar den 6e juni 2012. Detta är återigen ett mycket tydligt tecken till Norden eftersom denna Venuspassage kommer att inledas på den danska nationaldagen den 5e juni och fullbordas på den svenska den 6e juni, två länder som skiljs åt av den linje som skapas av Världsträdets stam. När solen denna morgon går upp över Stockholm kommer planeten Venus att synas exakt mitt på solskivan och det är upp till var och en att svara på om dessa sammanträffanden är meningsfulla eller meningslösa. Ingen kan tvingas. Alla väljer fritt, men hur man väljer betyder nog trots allt mycket för vilken sorts framtid vi kommer att skapa för jorden.

Carl Johan Calleman
cjcalleman@swipnet.se