9e mars 2011: Enhetsvågens gryning


Förra året samlades ett stort antal människor over hela jorden i Conscious Convergence den 17-18 juli 2010 för att sätta intentionen att manifestera enhetsmedvetande när den nionde, och högsta, Mayavågen leder universum till dess högsta existenstillstånd. Detta event tjänade som ett basläger för att sätta en intention och klättring mot enhetsmedvetande: Vi firade i glädje i de mest varierade former, från templen på Bali till Mayas Äldremän och från Sami i Norden till Bushmen I Kalahari. Vi kunde se vår planet uppstå som ett heligt område omgärdat för första gången någonsin av ett globalt medicinhjul.*

Vi närmar oss nu den faktiska början den 9e mars 2011 på denna våg av enhetsmedvetande. Detta är den nionde vågen som också går under namnet den Universella Undervärlden. Denna våg inkluderar tretton uaxaclahunkin (18 dagar) perioder som utgör en process designad att föra universum och dess mänskliga inbyggare till deras högsta medvetandetillstånd.** Syftet med denna artikel är att ge en vidare bakgrund till denna våg, dess inledningsdatum och föreslå hur vågens energi kan användas på bästa sätt. Detta kräver att jag återigen summerar den kosmiska tidsplanens grundläggande struktur som man förstår den utifrån Mayakalendern.

Många människor har under de senaste åren hört talas om Mayakalenderns existens och dess påstådda slutdatum, men förvånansvärt nog så har inte så många assimilerat vad de forntida inskrifterna säger om detta. Det finns i själva verket bara en enstaka inskrift som uttryckligen beskriver kalenderslutet och det är monument 6 i Tortuguero.*** Den nuvarande läsningen av professionella Mayaforskare av denna forntida inskrift är att vi kommer då ”bevittna framträdandet av Bolon Yokte Ku full utstyrd med alla sina regalia” Vad helst annat ni kan tänkas ha hört förknippas med slutet på Mayakalendern som till exempel ett polskifte, galaktisk alignment, jordens undergång, solstormar, strålning från galaxens centrum. Etc saknar faktiskt någon som helst bakgrund i forntida Mayatexter.

Men vad som uppenbarligen faktiskt har en bakgrund i denna Mayainskrift är Bolon, talet nio på Mayaspråk, Vid första påseende så kan denna läsning av Tortuguero-monumentet synas kryptisk och närmast obegriplig. Det finns dock en hel del information om Bolon Yokte Ku som tillåter oss att förstå den egentliga innebörden av denna inskrift.*** Viktigt är då att Bolon Yokte Ku är Nio-fundaments, eller Nio-stegs entiteten för ”period-sluten.” Bolon Yokte Ku, är med andra ord ett namn på en kosmisk pyramid som byggts i nio steg. Genom omfattande verifiering med fakta så har det också varit möjligt att visa att denna pyramid symboliserar de nio evolutionsnivåerna som universum genomgår på klättringen till dess högsta medvetandetillstånd.

Varje nivå av evolutionen på Bolon Yokte Ku, den kosmiska pyramiden utvecklas sedan genom en serie om tretton tidsperioder. Dessa varierar mellan hablatunen (1,26 miljarder år) på den lägsta nivån till uaxaclahunkin-perioden om 18 dagar på den nionde nivån. Detta innebär en tjugofaldig frekvensökning och uppsnabbning av tiden med varje enstaka steg till en högre nivå. Snart, den 28e oktober 2011, så kommer de nio vågornas energier att manifesteras fullständigt. Denna slutliga manifestation är vad jag tror att den forntida inskriften avser när den säger att det ”kommer att bevittnas hur Bolon Yokte Ku kommer att framträda med sin fulla regalia.” Frukterna av de nio vågorna kommer då att framträda i sin fullhet då dessa samtidigt fullbordas. Detta är inte längre förvirrande om vi accepterar att forntidens folk, inklusive Maya, var benägna att personifiera de kosmiska krafterna och därför också kallade dem för ”gudar”, medan vi i den moderna världen snarast skulle kalla samma fenomen för nio energivågor.

Den 9e mars 2011, så kommer den nionde och högsta vågen i Bolon Yokte att aktiveras. Det tycks mig som om syftet med denna speciella våg om 13 x 18 = 234 dagar är att runda av hela den utveckling av universum som de åtta lägre vågorna har drivit fram. Från vad vi vet om de förändrande medvetandepolariteterna hos de nio vågorna så kommer den att göra detta genom att utveckla energier som är gynnsamma för att människor blir medskapare av ett enhetsmedvetande. Detta är den nionde vågens syfte. Så vi kan stanna ett ögonblick här för att kontemplera den betydelsefulla plats vi befinner oss på i historien. Livet, och i synnerhet det mänskliga livet, har utvecklats upp till den åttonde nivån. De som faktiskt har klättrat upp på en verklig Mayapyramid, som till exempel den Stora Jaguarens Pyramid i Tikal kan relatera till känslan av att komma nära toppen och stanna upp på den åttonde nivån för att hämta andan inför de sista stegen upp till toppen. Vi står nu på motsvarande sätt inför att klättra upp till livets nionde och högsta nivå. Det var för att förbereda oss på denna klättring som många deltog i Conscious Convergence som ett intentionssättande event i juli förra året. Vi kan nu följa de intentioner vi uttryckte vid detta event och dessutom faktiskt också börja manifestera dem genom att medskapa enhetsmedvetande. Innebörden av den nionde vågen som nu är på väg att börja för oss är att medskapa Bolon Yokte Kus framträdande i ”hans” fulla härlighet, fullbordandet av den kosmiska planen och dess nio utvecklingsnivåer. När den 9e mars 2011 anländer så blir vi kallade till att börja medskapa enhetsmedvetande; Den nya enhetsvågens gryr den 9e mars 2011.

År 2011 är med andra ord inte schemalagt att vara vilket år som helst. Det är mycket sannolikt att detta är vår sista chans att leva upp till att bli medskapare av den kosmiska planen. När detta Gregorianska år inleddes reflekterade de budskap som cirkulerade vår allt tydligare ambivalens i förhållande till tidens flöde. Å ena sidan kom de budskap som kommer varje år av typ: ”Jag önskar dig ett fantastiskt 2011” eller ”Vad vill du skapa i ditt liv 2011?” som om detta bara skulle vara ett vanligt år i raden. Budskap centrerade på individen och grundade på en linjär tidsuppfattning.

Å andra sidan, runt Nyår så började det att dyka upp rapporter om “aflockalypsen.” Stora antal fiskar, fåglar, och djur som helt enkelt plötsligt dog utan någon påtaglig yttre anledning. Detta pekade i stället i riktning mot allt annat än en linjär tidsuppfattning beträffande år 2011. Aflockalypsen kan möjligtvis förklaras av frekvensökningen som de nio nivåerna på Mayapyramiden genomgår kombinerat med den extrema grad till vilken mänskligheten nu har förskjutit de ekologiska balanserna på vår planet. Om detta är sant sa borde det kalla oss att anpassa oss till denna nya frekvens och också fullständigt skifta från att be om saker för oss själva som egon eller individer kan tänkas vilja ha under 2011 till vad våra egon kan göra för att tjäna framfödandet av den kosmiska planen. Inte något som vi gör ibland när vi känner för det utan snarare som en livsstil, alltid. Den nionde vågen av enhet borde då kalla till ett fullständigt skifte i vårt sätt att vara till att manifestera enhetsmedvetande, vilket är den kosmiska planens avsedda slutresultat. Men om detta skall hända så kommer det också att krävas extraordinära kosmiska energier för att förverkliga den kosmiska planen. I själva verket är det kanske så att den nionde vågen kommer att föra med sig en domedag som kommer att rädda världen.

Om det är en tjugofaldig frekvensökning med varje våg, så kommer den nionde vågen, eller Universella Undervärlden att ha en varaktighet om 13 x 18 = 234 dagar och alltså starta den 9e mars 2011. Den kommer att genomlöpa sju dagar och sex mellanliggande nätter, där var och en är en uaxaclahunkin. På Mayakalenderspråk så betyder detta en 18-dagars period. 18-dagarsperioderna kan sedan delas upp i två nio-dagarsräkningar (som är två dagar förskjutna i förhållande till den klassiska räkningen med nattens nio gudar) eftersom de kommer att ha både en uppstigande och nedstigande fas och på detta sätt kan vi se tydligare kopplingen till det klassiska kalendersystemet hos Maya. Om den nionde vågen handlar om att skapa harmoni från det som utvecklats tidigare då kommer vår uppgift att vara att be det gudomliga för vägledning för hur vi skall handlas för att uppnå detta. Om vi ber om global harmoni så kan vi helt enkelt inte bara låta våra egon vägleda oss. Vi måste i stället utgå från frågor som: “Vad kan jag göra för att tjäna den kosmiska planen?” eller “Vad kan jag göra för att gynna uppkomsten av ett enhetsmedvetande?” och fråga dem inte ibland utan alltid. Om den nionde vågens dagar är de mest gynnsamma perioderna för att generera ett sådant enhetsmedvetande så måste vi vända oss till det gudomliga för andlig vägledning exakt i fas just med dessa dagar i den Universella Undervärlden.

Den nionde vågen förenar här alfa med omega i det att den för första gången i historien för nio-dagarsräkningen till fronten av evolutionen. Detta kommer att vara extraordinära tider och det är mycket möjligt att vi här kommer att konfronteras med vad som kan tyckas som ett val mellan sanning och tradition. Anledningen är att om den nionde vågen kommer att ha den styrka som vi kan förvänta oss från utvecklingen av en ny Undervärld så måste den vara energetiskt kraftfullare och starkare än den traditionella tzolkinräkningen om 13 x 20 dagar. Den nionde nivån kommer med andra ord att föra med sig en niodagarsrytm som överskrider tzolkin i kraft och är mer meningsfull att följa för dem som eftersträvar att tona in sig själva på den kosmiska planen. Men tzolkin kommer naturligtvis fortsätta att leva som en underström av energier som den alltid har gjort.

Den Universella Undervärldens rytm är alltså en nio-dagarsklättring av ökande intensitet med början den 9e mars 2011 vilken följs av en nedgående intensitet under de följande arton (9+9) dagarna till dess att en ny uppstigning om arton (9+9) dagar börjar. Vi kommer då att vara tvungna att lära oss rida denna våg för att till slut komma upptill toppen av pyramiden för att bevittna Bolon Yokte Ku framträda i “hans” fulla utstyrsel. Kalendrar för att följa denna rytm finns tillgängliga på svenska (www.livsstrommen.se) i pappersformat, men också på websidor på engelska och franska (http://4-ahau.com/Home.html).

Vi kallar alla att ta del i initieringen av denna nya våg den 9e mars 2011. Var och en av er är välkomna att använda er av hemsidan www.treeoflifecelebration.com för att kommunicera med andra som delar era intentioner. Jag hoppas att det står klart att det är något fundamentalt nytt som föreslås här. En utvecklingsfrekvens, nio-dagarsräkningen, som tidigare knappt har varit märkbar kommer att bli den huvudsakliga vägledande rytmen. Och om man tänker efter så vore det ju mycket konstigt om omvandlingen till en ny värld skulle kunna vara ett resultat av enbart en linjär fortsättning av rytmer som har arbetat under århundraden.

Kallelsen till event eller firanden för att initiera den nionde vågen den 9e mars 2011 syftar bara till att peka ut att detta är själva inledningsdatumet, initieringen av vår möjlighet att röra oss in i enhet tillsammans. Vi vill också uppmuntra er att finna medlen att fira och transformera till enhetsmedvetande under de tider som fungerar för er, till exempel på veckoslut under den första artondagarsperioden, liksom att hålla intentionen för verklig enhet den 9e mars 2011. Tanken är att denna process av att generera den nionde vågens enhetsmedvetande inte skall komma till ett slut. Denna process kommer att fortsätta till den 28e oktober 2011 och bortanför.**** Det finns inte något enstaka riktigt svar på hur denna transformation till enhetsmedvetande skall kunna ske överallt. Men det finns redskap tillgängliga som kan användas och ytterligare utvecklas under vågens gång av all de som delar en gemensam intention av att manifestera enhetsmedvetande. Allting startar med en intention och om intentionen ligger i linje med den kosmiska planens syfte, så kommer det i ökande grad att bära frukt.

Den 9e mars 2011 kommer att vi att minnas den intention till enhetsmedvetande som vi kollektivt satte vid conscious convergence 17-18e juli 2010 men kommer denna gång att förenas med många som sätter den för den första gången. Denna gång kommer det att vara vår uppgift att faktiskt förverkliga enhetsmedvetandet genom att tillämpa vår kollektiva kreativitet på en ny arena. Var med, var du än befinner dig i kosmos på denna slutliga nedräkning.

* Läs http://www.calleman.com/content/articles/Recreation_GlobalTreeOfLife.htm
eller lyssna på http://www.talkshoe.com/talkshoe/web/audioPop.jsp?episodeId=375217&cmd=apop
Se också http://tetonrainbows.com
** Ordet “medvetande” har blivit ett av de mest populära andliga buzzworden i vår tid och ändå så finns det stora likheter vad det betyder för olika personer. Min egen syn är att medvetande i grunden är en relation till Livets Träd och att därför när Livets Träd skiftar sina polariteter så förändras filtret för medvetandet. Skiften i medvetanden som inducerats av polaritetsskiften i Livets Träd är det som driver den mänskliga historien och all evolution framåt. Varje Undervärld, eller våg, för alltså med sig ett medvetande som domineras av en speciell polaritet och därför när vi klättrar upp för den kosmiska pyramiden så utvecklas medvetandet till högre och högre manifestationsformer. Många av dem som använder ordet medvetande är inte införstådda med denna viktiga länk till Mayakalendern och kan därför ge ordet en annorlunda, och ibland mycket annorlunda, innebörd. Många människor som använder ordet medvetande verkar i själva verket därmed avse enhetsmedvetande vilket ju dock bara är ett av dess många speciella uttrycksformer.

*** http://www.calleman.com/content/articles/the_tortuguero%20_monument.htm

**** Den som är intresserad av att första skillnaden mellan det föreslagna 4 Ahau slutdatumet den 21a december 2012 och det som är 13 Ahau den 28e oktober 2011 rekommenderas att lyssna på min intervju med Mark van Stone i tre delar: http://www.youtube.com/watch?v=OSu-SWJILQU.

Carl Johan Calleman, Fil.Dr. är författare till fyra böcker om den kosmiska tidsplanen som denna kan förstås från Mayakalendern. Mayahypotesen (1994): Solving the Greatest mystery of Our Time: The Mayan calendar (2001), Mayakalendern (2005) och Vårt Intelligenta Universum (2010). Han har också varit delaktig i ett flertal globala event baserade på energiskiften i Mayakalendern som nu senast the Conscious Convergence den 17-18 juli 2010.